Vilkår for ID-kort

Som søker av ID-kort utstedt av Avinor forplikter jeg meg til å rette meg etter følgende:

 1. Jeg bekrefter at opplysningene i kortbestillingen er korrekte og plikter umiddelbart gjennom arbeidsgiver å melde fra til arbeidsgiver eller Avinor hvis det skulle oppstå endringer i disse opplysningene. Dersom det fremkommer andre eller nye opplysninger etter at ID-kortet er utstedt, som kan påvirke kriteriene for utstedelse, plikter jeg å selv melde ifra om dette til arbeidsgiver eller Avinor.
 2. Jeg skal ved inn- og utpassering til lufthavnenes sikkerhetsbegrensede områder vise ID-kortet uoppfordret til vaktpersonell.
 3. Jeg skal bære ID-kortet lett synlig og forevise det på forlangende innenfor lufthavnenes sikkerhetsbegrensede områder.
 4. Jeg skal kun bruke ID-kortet når jeg er i tjeneste. Kortet er kun til personlig bruk, og skal under ingen omstendigheter lånes ut til andre.
 5. Jeg er kjent med at tap av ID-kortet umiddelbart skal meldes til arbeidsgiver eller Avinor.
 6. Jeg skal tilbakelevere ID-kortet til arbeidsgiver eller Avinor, når arbeidsforholdet opphører, gyldighetstiden utløper eller dersom Avinor ber om det. Dersom mitt arbeidsforhold ved lufthavnene opphører, er jeg kjent med at lagret personalia slettes 3 mnd etter tilbakelevering.
 7. Jeg er kjent med at adgang til Avinors sikkerhetsbegrensede områder er avhengig av de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
 8. Jeg er kjent med at dersom jeg blir pågrepet eller anmeldt for brudd på straffeloven og/eller legemiddelloven i eller utenfor tjeneste, kan det medføre øyeblikkelig inndragelse av alle adgangsbevis til Avinors områder. Jeg er videre kjent med at bruk av rusmidler i tjeneste kan medføre øyeblikkelig inndragelse av alle adgangsbevis til Avinors områder.
 9. Jeg er kjent med at dersom jeg blir pågrepet eller anmeldt for (eller forsøk på) straffbare forhold på lufthavnenes område, herunder anskaffer ID-kort på feilaktig grunnlag eller basert på falsk informasjon, kan det medføre øyeblikkelig inndragelse av alle adgangsbevis utstedt av Avinor i påvente av saksbehandlingen.
 10. Jeg er kjent med at Politiet og Tollvesenet informerer Avinor dersom jeg pågripes eller anmeldes for lovbrudd / regelbrudd som nevnt i pkt. 8 og pkt 9. Jeg er klar over at jeg derved delvis løser Tollvesenet fra en lovbestemt taushetsplikt, jf. Tollovens § 12-1. Dette gjelder så lenge jeg er innehaver av Avinors ID-kort.
 11. Jeg er kjent med at brudd på ID-kort vilkårene eller andre straffbare forhold medfører at mine personalia føres opp i et register hvis formål er å holde oversikt over hvilket brudd som er foretatt, varighet på sanksjon, og type sanksjon. Informasjonen i dette registeret lagres i inntil fem år.
 12. Jeg er kjent med at brudd på ID-kort vilkårene, straffbare forhold og/eller andre lokale regler og bestemmelser, kan medføre at Avinor inndrar ID-kortet for en bestemt tid eller resten av ID-kortets gyldighetstid.
 13. Jeg er kjent med at inndragning av ID-kort vil kunne få konsekvenser for mitt ansettelsesforhold og/eller oppdragsforhold med Avinor, og at en konsekvens kan være oppsigelse eller avskjed.

Taushetserklæring for personer med ID-kort utstedt av Avinor

Jeg forstår

 1. At jeg under utførelsen av mitt arbeid eller oppdrag på Avinors lufthavner/kontrollsentraler vil kunne få kjennskap til forhold, opplysninger og informasjon som ikke uvedkommende skal få kjennskap til.

Jeg forplikter meg til

 1. Å bevare full og absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold, opplysninger og informasjon jeg får kjennskap til ved mitt arbeide for Avinors lufthavner/kontrollsentraler. Dette omfatter både kunnskap om interne anliggender i Avinor og kunnskap om Avinors kunder, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere. Taushetsplikten gjelder ikke forhold som er allment kjent. Videre gjelder taushetsplikten ikke overfor andre som har undertegnet tilsvarende taushetserklæring og som har tjenstlig behov for opplysningene for å kunne utføre sine oppgaver. Taushetsplikten gjelder ikke dersom opplysningsplikt følger av lovbestemmelse eller myndighetsvedtak.
 2. Å behandle alt materiale som jeg får tilgang til ved mitt arbeide for Avinors lufthavner/kontrollsentraler på en slik måte at materialet eller innholdet i materialet ikke blir tilgjengelig for uvedkommende. Dette omfatter både fysiske dokumenter og alle typer elektronisk lagrede dokumenter inklusiv bilde og lyd.
 3. Å ikke bruke eller utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid hos andre.

Jeg er klar over

 1. At brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser. Dersom jeg er ansatt i Avinor, kan brudd på taushetsplikten føre til inndragelse av ID-kortet og det kan utgjøre grunn til oppsigelse av ansettelsesforholdet, og i alvorlige tilfeller avskjeds- eller hevingsgrunn. Dersom jeg er ansatt hos en annen arbeidsgiver enn Avinor eller er oppdragstaker hos Avinor, kan brudd på taushetsplikten føre til inndragelse av ID-kortet og eventuelt få konsekvenser for ansettelses-/avtaleforholdet med min arbeidsgiver/oppdragsgiver.
 2. At brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningskrav fra Avinor eller andre skadelidte dersom Avinor eller andre lider et økonomisk tap som følge av min opptreden.
 3. At taushetsplikten også gjelder etter at jeg har avsluttet mitt oppdrag eller samarbeid med Avinors lufthavner/kontrollsentral og ikke lenger har ID-kort. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset.