Søknad om ID-kort

Velkommen til søknadsskjema for ID-kort. Her kan du bestille ID-kort til den/de norske, sivile lufthavnene du har tjenestlig behov for adgang til.

Som kortsøker må du oppfylle kriterier for ID-kort før du kan få ID-kortet utstedt.

Alle søknader blir sendt til det selskapet som er oppgitt som oppdragsgiver, hvorpå søknaden må valideres av en godkjent kortbestiller. Deretter sendes søknaden til ID-kontoret ved den enkelte lufthavn.

Ved behov for assistanse, vennligst kontakt ditt lokale ID-kontor eller kortbestiller. Eventuelt avslag på søknaden varsles via oppdragsgiver.

Søknad


Besøkskort med autorisert følge

Besøkskort for befaring, møter, korte ærend og arbeidsoppdrag av kort varighet. Gjelder for alle deler av lufthavnen, men kun i følge med autorisert eskorte.

Besøkskort til Terminalen

Besøkskort for befaring, møter, korte ærend og arbeidsoppdrag av kort varighet. Gjelder kun for passasjeråpne områder i Terminalen (områder hvor sikkerhetskontrollerte passasjerer ferdes fritt). Besøkskort uten autorisert følge kan ikke benyttes dersom den besøkende skal ha med seg forbudte gjenstander; da gjelder kravet om autorisert følge.

Kortene er kun gyldig sammen med offentlig godkjent legitimasjon (pass eller førerkort).
Ved behov for gjentagende adgang skal permanent ID-kort benyttes.
Landside

Publikumsåpne deler av lufthavnen. Ingen tilgang til sikkerhetsbegrensede områder (innenfor sikkerhetskontrollen).

Security

Tilgang til sikkerhetsbegrensede områder (CSRA/SRA).

Airside

Utvendig flyside. Tilgang til de utendørsområder som ligger innenfor lufthavnens gjerdelinje.

Gyldig fra

Man ikke kan søke om kortere tid enn 1 måned og maks 5 år.

Gyldig til

Man ikke kan søke om kortere tid enn 1 måned og maks 5 år.

Lokasjoner

Autorisasjoner

Kjøretillatelse

Kortsøkere som har behov for å føre kjøretøy på lufthavnens airside.

Dette inkluderer kjøring på internveier og ellers de områdene som ligger innenfor lufthavnens gjerdelinje, med unntak av manøvreringsområdet.

Autorisasjon for kjøretillatelse betinger gjennomføring av kurset Airside Safety og Bli-kjent-runde. Gyldig førerkort må forevises ved utstedelse av ID-kort med slik autorisasjon.

Tillatelse til å fylle drivstoff for kjøretøy

Autorisasjon for drivstofftilgang gir innehaver tillatelse og tilgang til å fylle drivstoff fra Oslo lufthavn AS sitt drivstoffanlegg. At autorisasjon gis, fordrer at kortbestiller hos arbeidsgiver eller oppdragsgiver godkjenner autorisasjonen om drivstofftilgang i kortsøknaden, og samtidig aksepterer at faktura for fylt drivstoff på selskapets kjøretøy, faktureres selskapet. Selskapet må i tillegg være registrert med avtale om bruk av drivstoffanlegget hos oljeselskapet før deres ansatte kan få en slik autorisasjon.

Kortsøker samtykker i at personopplysninger gitt i ID-kortsøknad kan utleveres til oljeselskapene som administrerer drivstoffpumpene ved lufthavnen. Dette er for å gi tilgang til drivstoffanlegget gjennom ID-kortet. Oljeselskapene som er i avtale med Oslo lufthavn AS plikter å oppbevare opplysningene i henhold til Personregisterloven, samt følge retningslinjer utarbeidet av Datatilsynet.

Autorisasjonen for drivstofftilgang er personlig og knyttet til gyldig ID-kort. Misbruk av ordningen med drivstofftilgang kan medføre inndragning av ID-kortet.

Autorisasjon til å følge besøkende

Ansatte ved lufthavnen som har behov for å kunne eskortere besøkende på SECURITY eller AIRSIDE må være autorisert for dette. Krav til autorisering er gjennomført Grunnkurs security. Kun personell som faktisk trenger slik autorisasjon i sitt virke, får søknaden innvilget.

Autorisert følgeperson skal til enhver tid ha den som blir eskortert ”in direct line of sight”. Dette innebærer at personen ikke under noen omstendighet kan overlates til seg selv på CSRA, og kan kun oppholde seg ca. 10 meter fra den autoriserte følgepersonen.

Ferdsel på manøvreringsområdet

Kortsøkere som har behov for å ferdes eller føre kjøretøy på den delen av lufthavnen hvor luftfartøy ferdes for egen maskin, såkalt manøvreringsområdet, må være autorisert for slik adgang.

Manøvreringsområdet brukes av luftfartøy til avgang, landing eller taksing.

Det er forbudt å ferdes på manøvreringsområdet uten tillatelse fra tårnet.

Kun personell som har gjennomført kurset "Kommunikasjon ved ferdsel på manøvreringsområdet", og som har tjenstlig behov for å kunne ferdes her, kan få ID-kort påført autorisert merke.

Personalia


Tidligere juridisk navn

Skriv inn fullt navn på personen. Brukes til bakgrunnsjekk, etc hvis personen har dokumentasjon på navnebytte.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver

Med arbeidsgiver menes selskapet du er ansatt i.

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver

Med oppdragsgiver menes det operative selskapet som har sitt virke på den eller de lufthavnene du søker om adgang til, og som ønsker at du skal gis adgang, enten du er direkte ansatt eller skal utføre en tjeneste.

Dersom du har flere oppdragsgivere på lufthavnen, skal du søke om ID-kort via din hovedoppdragsgiver.

Profilbilde og andre vedlegg

For Politi- og tolltjenestepersonell skal tjenestebevis legges ved som vedlegg.

Annet

Jeg har lest og godtar med dette vilkår for søknad og bekrefter at opplysningene er korrekte.